MJU Language Center

การบริหารงาน


 1. ลักษณะงาน
                         
ลักษณะการดำเนินงานและการบริหารจัดการเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความเป็นเลิศโดยไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งถือเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่
สนับสนุนงานมหาวิทยาลัยเป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 
                                    -  เพื่อให้บริการฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตรแก่นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป
                                    -  เพื่อให้บริการแปลและบรรณาธิกรเอกสารทางวิชาการและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แก่นักศึกษา บุคลากร หน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไป
                                    -  เพื่อให้บริการทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไปทุกระดับการศึกษา
                                    -  เพื่อให้บริการฝึกอบรมด้านวิธีสอน การวิจัย การทดสอบและประเมินผลทางภาษาแก่ครู อาจารย์ผู้สอนภาษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทุกระดับการศึกษา
                                    -  เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของนักศึกษากลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนและประเทศอื่น ๆ
                                    -  เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมแก่นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ
                                    -  เพื่อติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมกับหน่วยงานและสถานศึกษาอื่นทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ

2. อำนาจและหน้าที่ของศูนย์ภาษา
                                    -  พัฒนานักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปให้มีสมิทธิภาพทั่วไปในการใช้ภาษาต่างประเทศ
                                    -  พัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
                                    -  เผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม และให้บริการต่าง ๆ ทางภาษาตามขอบข่ายของวัตถุประสงค์ของศูนย์ภาษา
                                    -  สร้างความร่วมมือทางภาษากับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
                                    -  ตอบสนองยุทธศาสตร์แห่งชาติและมหาวิทยาลัยด้านการศึกษาภาษาต่างประเทศ รวมทั้งภาษาและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน

3. อัตรากำลังบุคลากร
                         บุคลากรของศูนย์ภาษา แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มตามการจ้างงาน คือ

                                    -  บุคลากรที่ทำงานไม่เต็มเวลาที่ศูนย์ภาษา ได้แก่
                                                  => ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์
                                                         ข้าราชการสายวิชาการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน
                                                  => รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษา: อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว
                                                         พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดคณะศิลปศาสตร์   เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน

                                    -  บุคลากรที่ทำงานเต็มเวลาที่ศูนย์ภาษา ได้แก่
                                                  => ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา: รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์   พนักงานราชการ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์

                                                  => เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป: นางวราภรณ์  มาตะยา   พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดศูนย์ภาษา

                                                  => นักวิชาการศึกษา: นางจูลี่จาน่า  ศิริคำปา    พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดศูนย์ภาษา