MJU Language Center

หลักสูตร TOEFL Preparation & TOEFL Test

 • ผู้สอน : อาจาย์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • เรียน+สอบ
  • สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ราคา 3,300 บาท (รวมสอบ)
  • สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 3,600 บาท
  • สอบอย่างเดียว นักศึกษา+บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ราคา 1,300 บาท
  • สอบอย่างเดียว บุคคลทั่วไป ราคา 1,600 บาท
 • จำนวนชั่วโมงเรียน    30 ชั่วโมง
 • วันเปิดเรียน    07/01/2020
 • วันที่ปิดรับสมัคร    07/31/2020
 • ค่าลงทะเบียน    3300 บาท
 • จำนวนที่รับ    0 คน
 • จำนวนผู้ลงทะเบียนตอนนี้ 1 คน