MJU Language Center

หลักสูตร ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

 • ผู้สอน : อาจาย์ ปนัดดา ปานะนิล
  • เรียนปรับพื้นฐาน 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
  • เน้นไวยากรณ์
  • เรียนกับอาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์
 • จำนวนชั่วโมงเรียน    30 ชั่วโมง
 • วันเปิดเรียน    07/01/2020
 • วันที่ปิดรับสมัคร    07/31/2020
 • ค่าลงทะเบียน    2000 บาท
 • จำนวนที่รับ    0 คน
 • จำนวนผู้ลงทะเบียนตอนนี้ 5 คน