MJU Language Center

หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (MJU TEP)

  • ผู้สอน : อาจาย์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • จำนวนชั่วโมงเรียน    30 ชั่วโมง
  • วันเปิดเรียน    07/01/2020
  • วันที่ปิดรับสมัคร    07/31/2020
  • ค่าลงทะเบียน    2000 บาท
  • จำนวนที่รับ    0 คน
  • จำนวนผู้ลงทะเบียนตอนนี้ 1 คน